Konsultacje

Spotkania wstępne służą zorientowaniu się w naturze problemów będących źródłem cierpienia oraz pozwalają na wybór najwłaściwszej formy pomocy.

Wiele kłopotów przeżywamy jako rezultat zewnętrznych okoliczności. Często jednak zdarza się, że problemy w świecie zewnętrznym, trudności i cierpienia w kontaktach z innymi są wynikiem tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym, w naszej psychice.

Konsultacje mają formę rozmowy z psychoterapeutą, w której myśli, nastroje, uczucia, wspomnienia i sny nabierają znaczenia. Dają także sposobność doświadczania, jak może wyglądać dalsza praca psychoterapeutyczna.

To zwykle od dwóch do czterech pięćdziesięciominutowych spotkań, w trakcie których terapeuta przedstawia swoje rozumienie problemu pacjenta i podaje propozycje dalszej pomocy psychologicznej.