Kodeks Etyczny Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”

W pracy z pacjentem stosujemy się do Kodeksu etycznego Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”.

1. Trening i kwalifikacje analityka grupowego

Członkostwo zwyczajne Instytutu osiągają osoby, które ukończyły trening w analizie grupowej i uzyskały akceptację Komisji Kwalifikacyjnej Instytutu, oraz posługują się metodą analizy grupowej w praktyce klinicznej.

Członkostwo nadzwyczajne Instytutu osiągają osoby, które zostały zakwalifikowane do szkolenia w analizie grupowej przez Komisję Kwalifikacyjną Instytutu. Od członków Instytutu oczekuje się, że będą uczestniczyć w działalności naukowej i edukacyjnej Instytutu, w trosce o rozwój osobisty i rozwój Instytutu oraz, że będą dążyć do wypełniania norm przyjętych przez Europejską Sieć Instytutów Analizy Grupowej (EGATIN) i przez Europejską Federację Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Powyższy punkt może być zmieniony lub rozszerzony przez Walne Zebranie Członków Instytutu w  miarę zdobywania nowych kwalifikacji i rozszerzania bazy szkoleniowej.

2. Obowiązek przestrzegania tajemnicy zawodowej

 • Wszystkie informacje dotyczące pacjenta lub osoby odbywającej trening są ściśle poufne.
 • Wszelka dokumentacja pacjentów i osób odbywających trening jest zabezpieczona przed wglądem osób postronnych.
 • Dokumentacja może być używana dla celów innych niż terapeutyczne tylko za zgodą pacjenta lub osoby odbywającej trening.
 • Informacje używane dla celów naukowych muszą być skutecznie zakamuflowane.
 • Poufne informacje mogą być ujawnione bez zgody pacjenta lub osoby odbywającej szkolenie, jeśli po dokładnym rozważeniu i konsultacji z kolegami, terapeuta uznaje, że jednostka lub społeczeństwo są w bezpośrednim niebezpieczeństwie.
 • Informacje o pacjentach i osobach odbywających trening mogą być przekazywane superwizorowi.

3. Ustalanie kontaktu terapeutycznego i treningowego

 • Analityk grupowy musi być stale świadomy obowiązku stawiania dobra pacjenta lub osoby odbywającej trening na pierwszym miejscu.
 • Analityk grupowy musi być świadomy ograniczeń osobistych i ograniczeń stosowanej metody; w razie potrzeby powinien kierować pacjenta do innego specjalisty.
 • W wypadku, gdy pacjent lub osoba odbywająca trening, nie odnosi korzyści z terapii lub treningu, analityk grupowy zobowiązany jest do rozwiązania kontraktu poprzez odbycie odpowiedniej procedury rozstaniowej.
 • Przed rozpoczęciem terapii analityk grupowy musi jasno przedstawić warunki i możliwe konsekwencje terapii. Kontrakt musi być zawarty zanim pacjent wejdzie do grupy. Kontrakt jasno określa zasady uczestnictwa w grupie, dni i godziny sesji, czas trwania wakacji, zasady kończenia terapii oraz warunki finansowe.

4. Zasady ogłaszania (reklamowania) swojej działalności

Członkowie Instytutu muszą unikać nierzetelnego przedstawiania swoich kwalifikacji. Nie wolno im podawać nieprawdziwych informacji dotyczących kompetencji, treningu. tytułów i przynależności. Ogłoszenie o usługach może zawierać tylko opis treningu. kwalifikacji i ofertę członka Instytutu.

5. Standardy etyczne pracy analityka grupowego

Analityk grupowy musi ściśle przestrzegać granic relacji terapeutycznej. Jego kontakty z pacjentami i osobami odbywającymi trening ograniczają się do sytuacji terapeutycznych lub edukacyjnych. Nacisk lub wykorzystywanie o charakterze seksualnym, fizycznym, emocjonalnym lub finansowym stanowi pogwałcenie zasad profesjonalnych. Analitykowi grupowemu nie wolno pracować w warunkach ograniczających jego wolę lub osąd; pod wpływem alkoholu lub innych środków chemicznych, w chorobie oraz w stanie ograniczeń związanych z podeszłym wiekiem.

6.      Uzgodnienia warunków finansowych

 • Wynagrodzenie analityka grupowego musi zostać jasno ustalone przed rozpoczęciem psychoterapii.
 • Wysokość wynagrodzenia powinna pozostać w zgodzie ze standardami środowiska, w którym analityk pracuje.
 • Osoby lub instytucje kierujące pacjenta nie otrzymują wynagrodzenia.
 • Analityk grupowy pracujący w czasie opłacanym przez instytucje państwowe lub prywatne nie wymaga ani nie przyjmuje dodatkowych opłat.

7. Procedura wnoszenia i rozpatrywania zażaleń

Skargami dotyczącymi członków Instytutu zajmuje się Sąd Koleżeński (jeżeli skarga dotyczy członka Sądu Koleżeńskiego podlega on odpowiedniej komórce EGATIN-u). Członkowie, przeciw którym wniesiono skargę są o tym informowani przez Sąd Koleżeński i proszeni o stawienie się na osobistą rozmowę. Sąd Koleżeński uprawniony Jest do udzielania kar statutowych:  upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat, wykluczenie z Instytutu.

Ponadto Sąd Koleżeński może oczyścić członka z zarzutu, jak również zalecić mu dodatkową superwizję lub dalszą własną psychoterapię. Oskarżeni członkowie mogą prosić o poparcie osoby mającej zawodowy i moralny autorytet, będące członkami Zwyczajnymi Instytutu.

8. Postanowienia końcowe

Przedstawionego powyżej spisu norm postępowania nie należy uznawać za ostatecznie zamknięty, w przyszłości mogą powstać nowe problemy. Ocena nieetycznego zachowania spoczywa ostatecznie na Zarządzie Instytutu Analizy Grupowej. Obowiązkiem każdego analityka grupowego jest powiadomienie członków Zarządu o wiadomych mu uchybieniach etycznych lub zawodowych jakiegokolwiek analityka grupowego, włącznie z nim samym. W pierwszej kolejności należy powiadomić Przewodniczącego Zarządu Instytutu Analizy Grupowej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.